Flexspace

เบอร์ติดต่อ :

065-959-5313

อีเมลติดต่อ :

gen-ed@ssru.ac.th

FlexSpace

แพลตฟอร์มสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สำหรับรับข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักสูตรหรือรายวิชาพื้นฐานทั่วไป ติดตามข่าวสารและ ค้นหารายวิชาเรียนออนไลน์ได้แล้วที่นี่

กำหนดระยะเวลาในการเรียนวิชาหมวดพื้นฐานทั่วไป
บนระบบออนไลน์ คงเหลือเวลา

Days
Hours
Minutes
Seconds

What is FlexSpace​?

          FlexSpace เป็นแพลตฟอร์มศูนย์กลางสำหรับจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หรือ FlexSpace Learning Platform สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

         GEN-ED ได้พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยให้กับนักศึกษาทุกคน ด้วยความยืดหยุ่นในการเข้าถึงผ่านหลายอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น Smartphone Tablet หรือ PC/Notebook เพื่อเปิดโอกาสให้เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าจะอยู่ในห้องเรียน ห้องสมุด หรือคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของนักศึกษา และเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ให้แก่นักศึกษาและบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

DR.MATUSORN KHAENGKHAN

Director of the Office of General Education and Innovative Electronic Learning

Student Number
0 K
GE Course Number
0
Online Curse Number
0
Certificate Number
0

หมวดหมู่รายวิชาศึกษาทั่วไป

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มุ่งพัฒนาผู้เรียนในด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์ และแสวงหาความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กลุ่มวิชาภาษา

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ โดยเน้นภาษาอังกฤษในการพัฒนาทักษะ

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

มุ่งพัฒนาผู้เรียนในด้านกระบวนการคิดและการแสวงหาความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

รายวิชาออนไลน์ หมวดรายวิชาพื้นฐานทั่วไป

แหล่งรวมรายวิชาออนไลน์จาก สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนบนระบบจัดการียนการสอนออนไลน์ได้

อาจารย์ผู้สอนรายวิชา หมวดศึกษาทั่วไป

รายวิชาจากสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับความรู้จากผู้สอนมากประสบการณ์จากคณะและสถาบันต่าง ๆ 

ผศ.ดร.พิจิตรา จอมศรี
อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ
อาจารย์ ดร.เฉลิมพล ทัพซ้าย
อาจารย์กฤติกา ผลเกิด
ผศ.ดร. สรร ถวัลย์วงศ์ศรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

แหล่งรวมข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นักศึกษาสามารถติดตามได้ที่นี่

FlexSpace แหล่งสนับสนุนจัดการเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในหมวดหมู่รายวิชาพื้นฐานทั่วไป ดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้พัฒนาเว็บไซต์สนับสนุนดการเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยใช้ชื่อว่า Flexspace สำหรับเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์และหลักสูตรออนไลน์ให้กับ นักศึกษา คณาจารย์

อ่านเพิ่มเติม »