Flexspace

เบอร์ติดต่อ :

065-959-5313

อีเมลติดต่อ :

gen-ed@ssru.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

แหล่งรวมข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นักศึกษาสามารถติดตามได้ที่นี่

FlexSpace แหล่งสนับสนุนจัดการเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในหมวดหมู่รายวิชาพื้นฐานทั่วไป ดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้พัฒนาเว็บไซต์สนับสนุนดการเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยใช้ชื่อว่า Flexspace สำหรับเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์และหลักสูตรออนไลน์ให้กับ นักศึกษา คณาจารย์

อ่านต่อ »