Flexspace

เบอร์ติดต่อ :

065-959-5313

อีเมลติดต่อ :

gen-ed@ssru.ac.th

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

(The Office of General Education and Innovative Electronic Learning)

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ อาคาร 34 ชั้น 1มีประวัติความเป็นมา ดังนี้

สำนักการศึกษามวลชนได้ถูกจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2542 เพื่อเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทีหมาะสม อันเป็นเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการจัดการศึกษา พุทธศักราช 2542 และสอดคล้องกับการพัฒนากำลังคนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 ภารกิจหลักของสำนักการศึกษามวลชนในขณะนั้น คือ การนำนวัตกรรมการจัดการศึกษาระบบกลุ่มใหญ่มาจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไป 12 รายวิชา สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ

ต่อมาสถาบันราชภัฏสวนสุนันทาได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยฯ ได้ปรับเปลี่ยนภารกิจโดยลดภารกิจในด้านการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มใหญ่ โดยมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจในด้านบริการสนับสนุนการเรียนการสอน การเผยแผ่วิธีการเรียนการสอนออนไลน์และการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ภายใต้ชื่อหน่วยงานใหม่ว่า “ศูนย์การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์” สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีภารกิจในการให้บริการทางเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ในด้านค้นคว้า วิจัย และพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนในเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลางใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการศึกษา การทำงานร่วมกับผู้สอนและผู้เรียน เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาสาระ ตลอดจนประสบการณ์การเรียนรู้แก่ผู้เรียน การส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการสนับสนุน การเรียนการสอนผ่านเครื่องมือทางเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมทั้งการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายการศึกษาของมหาวิทยาลัย

ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายให้เปลี่ยน “ศูนย์การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์” เป็น “ศูนย์การศึกษาทั่วไปและสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์” สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีภารกิจในการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย ควบคู่กับการเรียนในระบบออนไลน์ จำนวน 30 หน่วยกิต ชึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดตั้งโครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552 มีชื่อเรียกหน่วยงานภายในว่า “ศูนย์การศึกษาทั่วไปและสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์” มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเพื่อทำหน้าที่จัดการศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มวิชา โดยนักศึกษาต้องเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30หน่วยกิต ดังนี้ 1) กลุ่มวิชาภาษา ให้เรียน ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เรียน ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนหน่วยกิตและหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปต้องเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และเรียนครบทั้ง3 กลุ่มรายวิชา

ต่อมา พ.ศ. 2553 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องการจัดตั้งหน่วยงานภายใน “สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์” (The Office of General Education and Innovative Electronic Learning) ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2553โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   มีมติอนุมัติให้จัดตั้งส่วนงานภายในตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ซึ่งสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร การมีส่วนร่วมของคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสำนักฯ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ และแผนงานสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานของมหาวิทยาลัย