FlexSpace แหล่งสนับสนุนจัดการเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในหมวดหมู่รายวิชาพื้นฐานทั่วไป ดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้พัฒนาเว็บไซต์สนับสนุนดการเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยใช้ชื่อว่า Flexspace สำหรับเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์และหลักสูตรออนไลน์ให้กับ นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร