ความเป็นพลเมืองดี

ความเป็นพลเมืองดี รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 15 ระยะเวลาในการเรียน 15 ชั่วโมง จำนวนผลการเรียน 1 หน่วยกิต หมวดรายวิชา ศึกษาทั่วไป ผู้เรียน นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 รูปแบบการเรียน ออนไลน์ คำอธิบายรายวิชา ความรู้ภาษาไทยพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพ ทักษะการใช้ภาษา เพื่อการประกอบอาชีพ การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานการประชุม จดหมายธุรกิจ การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ การใช้ภาษาในสื่อสังคม และการพูด เพื่อการสื่อสารกลุ่มใหญ่ ดังนั้น นักศึกษาควรมีทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูดการอ่าน และการเขียน การวิเคราะห์ และการตีความเอกสารทางวิชาการ การเขียนรายงานการวิจัย การเขียนอ้างอิงใน รายงานการวิจัย และการสืบค้นข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ การแสดงความคิดเห็นทาง วิชาการ การสื่อสารและการนำเสนอผลงานวิชาการ การใช้ภาษาไทยอย่างเหมาะสม ในชีวิตประจำวัน วัตถุประสงค์การเรียนรู้ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ข้อที่ 1 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ข้อที่ 2 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ข้อที่ 3 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ข้อที่ 4 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ข้อที่ 5 […]

แรงบันดาลใจแห่งชีวิต

แรงบันดาลใจแห่งชีวิต รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 15 ระยะเวลาในการเรียน 15 ชั่วโมง จำนวนผลการเรียน 1 หน่วยกิต หมวดรายวิชา ศึกษาทั่วไป ผู้เรียน นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 รูปแบบการเรียน ออนไลน์ คำอธิบายรายวิชา ความรู้ภาษาไทยพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพ ทักษะการใช้ภาษา เพื่อการประกอบอาชีพ การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานการประชุม จดหมายธุรกิจ การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ การใช้ภาษาในสื่อสังคม และการพูด เพื่อการสื่อสารกลุ่มใหญ่ ดังนั้น นักศึกษาควรมีทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูดการอ่าน และการเขียน การวิเคราะห์ และการตีความเอกสารทางวิชาการ การเขียนรายงานการวิจัย การเขียนอ้างอิงใน รายงานการวิจัย และการสืบค้นข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ การแสดงความคิดเห็นทาง วิชาการ การสื่อสารและการนำเสนอผลงานวิชาการ การใช้ภาษาไทยอย่างเหมาะสม ในชีวิตประจำวัน วัตถุประสงค์การเรียนรู้ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ข้อที่ 1 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ข้อที่ 2 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ข้อที่ 3 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ข้อที่ 4 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ข้อที่ 5 […]

การสร้างทักษะผู้นำ

การสร้างทักษะผู้นำ รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 15 ระยะเวลาในการเรียน 15 ชั่วโมง จำนวนผลการเรียน 1 หน่วยกิต หมวดรายวิชา ศึกษาทั่วไป ผู้เรียน นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 รูปแบบการเรียน ออนไลน์ คำอธิบายรายวิชา ความรู้ภาษาไทยพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพ ทักษะการใช้ภาษา เพื่อการประกอบอาชีพ การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานการประชุม จดหมายธุรกิจ การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ การใช้ภาษาในสื่อสังคม และการพูด เพื่อการสื่อสารกลุ่มใหญ่ ดังนั้น นักศึกษาควรมีทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูดการอ่าน และการเขียน การวิเคราะห์ และการตีความเอกสารทางวิชาการ การเขียนรายงานการวิจัย การเขียนอ้างอิงใน รายงานการวิจัย และการสืบค้นข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ การแสดงความคิดเห็นทาง วิชาการ การสื่อสารและการนำเสนอผลงานวิชาการ การใช้ภาษาไทยอย่างเหมาะสม ในชีวิตประจำวัน วัตถุประสงค์การเรียนรู้ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ข้อที่ 1 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ข้อที่ 2 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ข้อที่ 3 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ข้อที่ 4 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ข้อที่ 5 […]

ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ

ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 15 ระยะเวลาในการเรียน 15 ชั่วโมง จำนวนผลการเรียน 1 หน่วยกิต หมวดรายวิชา ศึกษาทั่วไป ผู้เรียน นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 รูปแบบการเรียน ออนไลน์ คำอธิบายรายวิชา ความรู้ภาษาไทยพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพ ทักษะการใช้ภาษา เพื่อการประกอบอาชีพ การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานการประชุม จดหมายธุรกิจ การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ การใช้ภาษาในสื่อสังคม และการพูด เพื่อการสื่อสารกลุ่มใหญ่ ดังนั้น นักศึกษาควรมีทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูดการอ่าน และการเขียน การวิเคราะห์ และการตีความเอกสารทางวิชาการ การเขียนรายงานการวิจัย การเขียนอ้างอิงใน รายงานการวิจัย และการสืบค้นข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ การแสดงความคิดเห็นทาง วิชาการ การสื่อสารและการนำเสนอผลงานวิชาการ การใช้ภาษาไทยอย่างเหมาะสม ในชีวิตประจำวัน วัตถุประสงค์การเรียนรู้ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ข้อที่ 1 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ข้อที่ 2 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ข้อที่ 3 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ข้อที่ 4 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ข้อที่ 5 […]